TRANSPORTUNDERS?ELSEN

OM UNDERSØGELSEN

Formål

Format

DTU, Center for Transport Analytics gennemfører Transportvaneundersøgelsen på vegne af Transportministeriet og en række andre offentlige myndigheder (Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, Københavns Kommune samt flere end 30 andre kommuner, myndigheder og organisationer). Analysefirmaet Epinion hjælper med indsamlingen af data til undersøgelsen.

Undersøgelsens formål er at kortlægge, hvordan befolkningen i Danmark (alle over 6 år) færdes i trafikken. Det vil sige, hvorfor (med hvilke formål) du rejser og hvilke transportmidler, der benyttes. Desuden spørger vi om, hvornår og hvor langt, der rejses, samt hvor rejserne foregår. For at kunne beskrive trafikvanerne for udvalgte grupper (f.eks. hvordan kvinders og mænds trafikvaner afviger fra hinanden), spørger vi også om køn, fødselsår, uddannelse m.v.

For at kunne få et samlet billede af befolkningens transportvaner, spørger vi om al transport, den enkelte person har foretaget på en udvalgt dag. Så alle ture er vigtige for undersøgelsen, uanset om det er korte gåture med hunden eller lange ture på tværs af landet.

Undersøgelsen skal afspejle forskelligheden i befolkningens transportvaner, så deltagelse i undersøgelsen er lige vigtigt, uanset om du på den dag, der spørges til, har haft et ”normalt” rejsemønster, har foretaget dig noget andet end det ”normale”, eller du måske slet ikke har været udenfor.

Undersøgelsens resultater bruges til en lang række formål. Blandt andet er data fra Transportvaneundersøgelsen ofte en vigtig del af grundlaget i den overordnede planlægning af veje og den kollektive trafik, så disse bedst muligt passer til borgernes og samfundets behov. Læs evt. mere om anvendelsen af data fra undersøgelsen på www.tudata.dk.

Sådan deltager du

Format

Det er kun personer, som på forhånd er udvalgt, der kan deltage i undersøgelsen. Alle udvalgte personer modtager et introduktionsbrev med posten og/eller i E-boks. Dette brev er personligt og evt. andre personer i husstanden kan ikke deltage i stedet for modtageren af brevet. I visse tilfælde er det muligt at lade andre hjælpe med besvarelse af spørgsmålene (f.eks. for børn under 16 år eller for personer, der pga. sygdom eller andet ikke selv kan svare), men det er under alle omstændigheder den udvalgte persons transportvaner, der skal beskrives.

Hver deltager i undersøgelsen er på forhånd tildelt en tilfældig dato, som er den dag, hvor vi gerne vil have en beskrivelse af al personens transport. På denne måde får vi spredt undersøgelsens interview ligeligt ud over alle årets dage, så vi også kan beskrive forskelle i transportadfærden på tværs af årstider og forskellige ugedage m.m. Undersøgelsen gennemføres 365 dage om året, og således også på helligdage.

Du kan deltage i undersøgelsen via internet eller via telefon. Internetundersøgelsen er åben fra kl. 18 på datoen oplyst i introduktionsbrevet og 2 dage frem. Hvis undersøgelsen ikke besvares via internet, vil den udvalgte person blive kontaktet telefonisk af Epinion. Af praktiske grunde vil interview pr. telefon dreje sig om en anden udvalgt dag end ved internetsvar, som det er beskrevet i introduktionsbrevet. Ved interview pr. telefon vil vi altid spørge til dagen før, vi ringer.

Efter interviewet kan du få adgang til at tjekke dine egne data. Idet data indsamles til forskning og statistik, har du ikke de normale rettigheder til indsigt, rettelse eller sletning. Men da kvaliteten af data er vigtig for os, tilbyder vi at du kan kontrollere data i dit eget interview. Skriv til os på turequests@transport.dtu.dk med ref.nr fra forsiden af brevet og din fødselsdato, så fremsender vi en udskrift af de data, vi anvender fra dit interview.

Hvorfor lige dig?

Format

Deltagerne til transportvaneundersøgelsen er udvalgt ved at foretage tilfældige udtræk af personer fra det centrale CPR-register, som administreres af Sundhedsstyrelsen. DTU, Center for Transport Analytics og Epinion har tilladelse fra Datatilsynet til at behandle og opbevare personfølsomme oplysninger som f.eks. navn, adresse og telefonnummer.

Det er frivilligt at deltage. Hvis du ikke ønsker at deltage, kan du blot sige dette, når vi ringer. Hvis du ikke ønsker opringning, må du meddele dette på e-mail transportvane@epinion.dk eller telefon 25 97 68 57. Husk at angive dit Ref.nr fra forsiden af brevet.

Med henvisning til GDPR forordningen skal vi oplyse, at kontakt vedrørende DTU’s behandling af persondata kan ske på adressen DPO@dtu.dk. Hvis du vi klage, kan det ske til Datatilsynet. Læs evt. først klagevejledningen på datatilsynets hjemmeside, https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/.